No.88, Lane 450, Youyuan South Rd., longjing Village, Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-26315101 / Fax: 886-4-26527643 / E-mail:cm@derstrong.com.tw